O nás

Společnost GERRON, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996. Poskytuje komplexní služby v oblasti komerční bezpečnosti. V základním měřítku se soustředí na poskytování bezpečnostních služeb v regionálním teritoriu. Ovšem od roku 2001 došlo k rozšíření a poskytování služeb i za hranicemi regionu v rámci České republiky.


Naším cílem je dlouhodobá spolupráce se zákazníky a vytváření úzkých vztahů s cílevědomou prevencí trestné činnosti. Z toho vyplývá naše filozofie k navázání blízkých vztahů se zákazníky. Skutečnost, že zodpovědná osoba naší společnosti, okamžitě osobně a bez zbytečného odkladu řeší všechny nahodilé situace vzniklé při ostraze, nám napomáhá k získání zkušeností při řešení problémů ostrahy. Tato zkušenost je oceňována vedoucími pracovníky střežených objektů.

V praxi to znamená, že se postupně uplatňují poznatky každodenního výkonu bezpečnostní služby. Poznatky se dále vyvíjejí a jsou účinnou formou prevence – čili předcházení trestné činnosti, která patří mezi nejdůležitější činnosti bezpečnostní služby.


V činnosti bezpečnostní služby GERRON, s.r.o. jsou uplatňovány jasné cíle, které zaručují, že ve prospěch klienta budou v plné míře využity možnosti bezpečnostní služby. Každý potencionální objekt určený k ostraze je podroben bezpečnostnímu průzkumu a vypracována bezpečnostní situace s informací o existujícím bezpečnostním riziku. Každý zákazník se tak dozví o slabých místech svého objektu.

Uzavřením smlouvy o ochraně a ostraze objektu, dostává ostraha nový smysl, neboť bezpečnostní služba přebírá do své kompetence zajištění bezpečnosti. Klientovi tak odpadá starost o tuto sice nepopulární a neproduktivní oblast, ale z hlediska ostrahy velice důležitou oblast. Klientovi odpadne starost o další souběžné povinnosti – personální, šetří mzdové prostředky, výcvik pracovníků ostrahy, inspekční činnost, výstroj apod.


Důležitým článkem v systému ochrany a ostrahy je ve spolupráci s klientem vypracování instrukcí pro výkon služby tzv. Směrnice pro výkon ostrahy. Cílem Směrnice je přesně a jednoznačně vymezit působnost ostrahy s jejich povinnostmi a pravomocemi a vymezení vzájemných vztahů mezi pracovníky ostrahy, zaměstnanci klienta a majitelem objektu.


Velká pečlivost je věnována výběru zaměstnanců, kde je požadavek na kvalitu každého jednotlivého člena týmu s dosažením vysoké profesionality, spolehlivosti, osobní odpovědnosti, samostatnosti, důstojného vystupování a mlčenlivosti.
Uchazeči musí splňovat minimálně tato kritéria:

  • bezúhonnost prokázáním výpisu z rejstříku trestů
  • bezvadný zdravotní stav potvrzením od lékaře
  • doložení dosaženého vzdělání
  • splnit přijímací pohovor
  • dokázat vhodnost pro ostrahu zkušební dobou pod vedením vel.objektu

Naše společnost věnuje stálou pozornost bezpečnostní situaci v regionu, odvádí vždy kvalitní služby a jsme tak účinnou ochranou zájmů zákazníka.

(c)WebCzech.cz 2006